Home / Tag Archives: hệ thống thông tin kế toán

Tag Archives: hệ thống thông tin kế toán

Bải giảng hệ thống thông tin kế toán.

hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu” Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: …

Read More »